VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro využívání služeb serveru www.SMS-Sluzba.cz
Provozovatel serveru www.SMS-Sluzba.cz: ProfiSMS s.r.o.
(dále jen Poskytovatel nebo Provozovatel portálu SMS-Služba)
se sídlem Thámova 166/18 186 00 Praha 8 IČ: 03676307 DIČ: CZ03676307.
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 236070.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro služeb portálu www.SMS-Sluzba.cz (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Odběratele portálu www.SMS-Sluzba.cz (dále jen Odběratel).

1.2. Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Dohodu s Poskytovatelem portálu www.SMS-Sluzba.cz.

1.3. Dohoda je uzavřena okamžikem registrace zájemce o služby portálu www.SMS-Sluzba.cz. Zaregistrovat se lze pomocí vyplnění a potvrzení online formuláře, kde zájemce o služby portálu potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v této Dohodě.

2. DEFINICE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1. Poskytovatel provozuje na portálu www.SMS-Sluzba.cz mimo jiné komunikační služby na bázi SMS a Premium SMS. Portál umožňuje odesílání, příjem a následné automatické zpracování SMS, odesílání hromadných SMS a řadu dalších přímo souvisejících komunikačních řešení. Služby systému lze zákazníkem dále použít pro hromadné rozesílky SMS, monitoring systémů, objednávky, rezervace, autentizace uživatelů, zasílání různých potvrzení a informačních zpráv, zasílání vstupních kódů a hesel formou SMS pro mobilní zpravodajství a další vlastní projekty. K serveru www.SMS-Sluzba.cz se lze připojit a služby využívat i prostřednictvím API.

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

3.1. Poskytovatel je povinen umožňovat Odběrateli přístup k portálu www.SMS-Sluzba.cz a všem aktivovaným SMS službám za podmínek uvedených v této Dohodě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

3.2. Poskytovatel má právo zamezit šíření dat, která Odběratel šíří v rozporu s touto Dohodou.

3.3. Poskytovatel bude pro účely poskytování služby www.SMS-Sluzba.cz vést záznamy o provozu této služby.

3.4. Poskytovatel je oprávněn vést aktuální stavy účtů registrovaných Odběratelů www.SMS-Sluzba.cz pro využívání služeb provozovaných Poskytovatelem.

3.5. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce portálu www.SMS-Sluzba.cz či úplně zrušit portál www.SMS-Sluzba.cz.

3.6. Poskytovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby www.SMS-Sluzba.cz a v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Podmínky zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

3.7. Poskytovatel nezodpovídá za doručení zpráv Odběratele portálu www.SMS-Sluzba.cz.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Dohodu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Dohoda s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.

3.9. Poskytovatel má právo okamžitě vypovědět Dohodu bez udání důvodu.

3.10. Poskytovatel neodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Odběratelů www.SMS-Sluzba.cz. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zneužití třetími osobami.

3.11. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě kvality, stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.

3.12. Poskytovatel nepřebírá záruku za to, že zaslané SMS zastihnou příjemce správně, pokud se při přenosu SMS mimo oblast vlivu Poskytovatele vyskytne chyba. Nepředvídatelné události, jako je vyšší moc, stávky, úřední opatření, výpadek přenosových prostředků (jako je např. internet), anebo ostatní poruchy, za které Poskytovatel neodpovídá, zprošťují společnost Poskytovatel povinnosti plnit a poskytnout záruku.

3.13. V případě, že Odběratel poruší některé ustanovení této Dohody včetně jejich příloh, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení náhrady škody, zejména smluvní pokuty, které Poskytovatel prokazatelně zaplatil třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním Odběratelům) za porušení této povinnosti.

3.14. Společnost Poskytovatele je oprávněna zastavit zcela nebo částečně poskytování plnění a služeb bez předchozí řádné či mimořádné výpovědi této Dohody, pokud:

  • Poskytovatel vyzve Odběratele k neprodlenému odstranění technických nedostatků systémů na straně Odběratele a Odběratel nezjedná nápravu v době bez zbytečného odkladu.
  • Odběratel šíří nebo nechává rozšiřovat nelegální obsah. Sem patří zejména obsah, který je v rozporu s českým právním řádem.
  • mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí zastavení poskytování služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

4.1. Odběratelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která využívá služeb Poskytovatele.

4.2. Odběratel je povinen při využívání portálu www.SMS-Sluzba.cz dodržovat ustanovení smlouvy, obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.

4.3. Odběratel udržuje veškerá přístupová data pro přihlášení k portálu www.SMS-Sluzba.cz v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Odběratel toto povinen neprodleně sdělit Poskytovateli, přičemž až do okamžiku nahlášení této skutečnosti je odpovědný za každé využití portálu včetně výše odebraných služeb.

4.4. Odběratel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv okolnost či skutečnost, která by mohla ovlivnit využívání služby.

4.5. Odběratel nesmí využívat služby portálu www.SMS-Sluzba.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat (SPAM). Odběratel je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, povinen při zasílání obchodního sdělení disponovat souhlasem adresáta se zasíláním obchodního sdělení. Dále je povinností Odběratele dle uvedeného zákona uvést do textu obchodního sdělení totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak adresát může bez jakýchkoliv nákladů projevit svůj nezájem o zasílání dalších obchodních sdělení. Uzavřením Dohody, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, Odběratel prohlašuje, že si je těchto svých povinností dobře vědom.

4.6. Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda Odběratel nezneužívá služeb ve smyslu předchozího odstavce. Pokud Odběratel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smlouvy, dohody či obchodních podmínek a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady ukončit poskytování služeb Odběrateli.

4.7. V případě, že by byl Poskytovatel jakkoli sankcionován v důsledku toho, že Odběratel zneužil či porušil platné právní předpisy ČR, smluvní ujednání či ustanovení těchto podmínek, zvláště pak zákaz o rozesílání nevyžádaných sdělení, uhradí Odběratel Poskytovateli škodu, která mu takovým porušením smluvní povinnosti vznikne. To se vztahuje i na škodu, která vznikne poškozením dobrého jména Poskytovatele v důsledku soudního či jiného řízení vedeného proti Poskytovateli kvůli porušení právních předpisů, smluvních ujednání těchto podmínek ze strany Odběratele.

4.8. Odběratel má právo zrušit svou registraci na serveru www.SMS-Sluzba.cz prostřednictvím žádosti o zrušení registrace zaslané na adresu admin@www.sms-sluzba.cz nebo pověřenému zaměstnanci společnosti ProfiSMS s.r.o. Takovým postupem dochází k ukončení smlouvy / dohody a to uplynutím lhůty 30 dnů od doručení zrušení registrace Poskytovateli. Celý závazek zaniká až k okamžiku, kdy jsou beze zbytku vypořádány všechna vzájemná práva, povinnosti a nároky smluvních stran.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Aktuální platné ceny za poskytování služeb na portálu SMS-Služba jsou uvedeny vždy online a jsou Odběrateli vždy k dispozici na portálu www.SMS-Sluzba.cz. Ceny jsou platné až do vydání nových obchodních podmínek či nového ceníku služeb. Ceny jsou uváděny bez DPH.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny poskytovaných služeb, zejména s ohledem na změny cen operátorů v koncových zemích. O případné změně cen budou Odběratelé informování na portálu www.SMS-Sluzba.cz a odesláním zprávy na e-mail, který Odběratel vyplnil při registraci.

5.3. Poskytovatel se s Odběratelem dohodl na následujícím způsobu úhrady služeb: Služby portálu www.SMS-Sluzba.cz budou hrazeny Odběratelem předem prostřednictvím možnosti „dobít kredit“ v rámci účtu Odběratele. Platbu je možné realizovat následujícími platebními metodami: převodem na účet, kreditní kartou, GoPay, PaySec. Odběrateli je také umožněno při platbě nad 100 Kč vygenerovat si ve svém účtu v systému www.SMS-Sluzba.cz zálohovou fakturu, na základě které provede platbu. Po připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele je částka odpovídající převedené částce alokována jako „kredit“ Odběratele, který může Odběratel konzumovat pro využívání jednotlivých služeb. Při požadavku na „dobití kreditu“ ze strany Odběratele dojde po úspěšné platbě, a tedy po připsání platby na účet Odběratele, k vygenerování faktury - daňového dokladu. Zjednodušený daňový doklad nebo faktura jsou doručeny prostřednictvím e-mailu na adresu Odběratele, kterou zadal Odběratel při registraci, s čímž Odběratel výslovně souhlasí. Doklady za uhrazené platby jsou Odběrateli dostupné rovněž v systému www.SMS-Sluzba.cz po přihlášení k účtu Odběratele. Používat služby Poskytovatele může Odběratel až poté, co je platba připsána na účet Odběratele. V případě domluvy Odběratele a Poskytovatele je možné nastavení platby zpětnou fakturací dle domluveného intervalu, a to po podpisu smlouvy ze strany Odběratele i Poskytovatele.

5.4. Odběratel má právo požádat o sdělení aktuální výše kreditu na mobilní telefonní číslo či kontaktní e-mail, které pro tento účel uvede v registraci; výši aktuálního kreditu pak vždy zjistí po přihlášení do svého uživatelského profilu přes internet.

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky dle standardního ceníku jednotlivým Odběratelům upravovat, poskytovat individuální slevy (zejména množstevní slevy při intenzivním využívání služeb), nebo ceny či jiné podmínky jinak měnit, např. při požadavku Odběratele na zvýšení propustnosti, priority odesílání atd. V případě zvýšení ceny má Odběratel právo odstoupit od Smlouvy.

5.6. Pokud nedošlo k žádnému čerpání kreditu (žádné odeslání SMS nebo žádné čerpání hlasových služeb) na účtu Odběratele po dobu delší než 12 měsíců, je Poskytovatel oprávněn použít celou zůstatkovou část kreditu na úhradu manipulačních poplatků spojených se správou Odběratele v systému.

6. GARANCE A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1. Poskytovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu www.SMS-Sluzba.cz.

6.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě kvality, stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.

6.3. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené Odběrateli při poskytování a/nebo využití služeb systému, které vznikly bez jeho zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

6.4. Poskytovatel zejména neodpovídá za škody vzniklé nikoli řádným a včasným odesláním a/nebo doručením SMS zprávy, pokud zprávu předá do placené sítě operátora, popř. pokud služba bude nedostupná z důvodů na straně třetích osob, zejména operátorů, nebo zásahem státních orgánů a/nebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost (tzv. vyšší moc).

6.5. Odpovědnost za případné vady služeb bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci služeb je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese admin@www.sms-sluzba.cz, případně písemně na adrese sídla Poskytovatele. V případě oprávněné reklamace provede Poskytovatel opětovné dodání služeb bez zbytečného odkladu.

7. DALŠÍ USTANOVENÍ

7.1. Poskytovatel je oprávněn z důvodu porušení Obchodních podmínek ze strany Odběratele vyloučit Odběratele ze systému a odstoupit od smlouvy. Ukončením smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Odstoupení je účinné doručením oznámení na korespondenční adresu vyplněnou Odběratelem při registraci či datovou zprávou doručenou do datové schránky Odběratele. Odběratel v takovém případě nemá nárok na vrácení nevyčerpané části kreditu.

7.2. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení povinností Poskytovatele vyplývající ze smlouvy, těchto podmínek nebo z právních předpisů. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení s uvedením důvodů na e-mailovou adresu Poskytovatele admin@www.sms-sluzba.cz. Odběratel má v případě oprávněného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nevyčerpané výše kreditu.

7.3. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí nebo s ohledem na obchodní politiku je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto Obchodních podmínek. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Odběratele v rámci webové prezentace www.SMS-Sluzba.cz vždy v časovém předstihu alespoň 30 dnů. Poskytovatel je povinen na uvedené webové adrese oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených obchodních podmínek. Pokud Odběratel nejpozději do 14 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených podmínek, považuje se taková změna za odsouhlasenou a je vůči Odběrateli účinná dnem účinnosti změny obchodních podmínek.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad jakýchkoliv dat z portálu www.SMS-Sluzba.cz s morálními principy.

8.2. Není-li stanoveno jinak, všechny dokumenty se doručují elektronickou poštou.

8.3. Odběrateli budou dokumenty odesílány na jím uvedenou e-mailovou adresu.

8.4. Odběratel odesílá dokumenty na e-mail admin@sms-sluzba.cz.

8.5. Dohoda se mezi Poskytovatelem a Odběratelem se sjednává na dobu neurčitou.

8.6. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Odběratelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Platné od 1. 4. 2024
ProfiSMS s.r.o.

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme soubory cookies nezbytné pro správné fungování webu, analýzu provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy.
Spravovat nebo blokovat využívání jednotlivých druhů cookies můžete pod záložkou Nastavení cookies.
Více informací v Zásadách použití souborů cookies.